วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ นายวีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ และ ทีม CE-RSU ที่ผ่านเข้ารอบงานประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ
(Start up Thailand 2017)