พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยนายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ณ ห้อง 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

https://www.facebook.com/photo?fbid=1201119447344646&set=pcb.1201120280677896ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.