วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

บริการ

การตรวจ QA ระดับหลักสูตร

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 รับการตรวจ QA ระดับหลักสูตร โดยปีนี้มี รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจQAของหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ระดับป.ตรี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ระดับดีมาก พร้อมได้ข้อเสนอแนะดีๆจาก รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ประธานคณะกรรมการตรวจQAของหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม

The Biomedical Engineering College has organized Student Orientation Ceremony

18/08/2018 The Biomedical Engineering College has organized Student Orientation Ceremony for undergraduate in regulation program , English program (Pilot Program) and Master's Degree student. Award for students in Outstanding Academic and Outstanding Activities and Outstanding Startup Award.

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศีกษาและอาจารย์
นาย สุริยา ทองวรรณ 
นางสาว นฤมล อินทพุก 
นางสาว พูนชนก กระมุท และ 
นางสาว โชติรส ชวโรกร
ภายใต้การควบคุมของ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล โชติกุลนันทน์ อ.ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่ได้รางวัล จำนวน 3 รางวัล จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

อ่านเพิ่มเติม ดูทั้งหมด


สาระความรู้

ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์
มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล

อ่านเพิ่มเติม

 

 

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th