คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

บริการ

บรรยายพิเศษเรื่อง
"AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0" โดย รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จาก University of Southern Denmark
Visiting Prof. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต
ณ ห้อง 6-200

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ผ่านเข้ารอบงานประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start up Thailand 2017)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ นายวีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ และ ทีม CE-RSU ที่ผ่านเข้ารอบงานประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start up Thailand 2017)

อ่านเพิ่มเติม


 

สาระความรู้

ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์
มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล

อ่านเพิ่มเติม

 

 

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th