วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต    วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีประวัติความเป็นมาจากการที่ได้เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา2545 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และยังสังกัดอยู่ในภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในแง่การพัฒนาทางหลักสูตรฯได้ทำการพัฒนาแบบรอบด้านในทุกมิติของการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งทางด้านการบริหารจัดการ จนกระทั่งวันที่ 1 สิงหาคม พศ.2559 ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับยกระดับจากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขึ้นเป็นคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ในระยะเวลา2 ปีถัดมาคือในวันที่16 กรกฎาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งประกาศยกระดับจากคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา2545 เป็นต้นมา ได้ทำการผลิตบัณฑิตทางด้านอุปกรณ์ชีวการแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ออกไปรับใช้สังคม จำนวนประมาณมากกว่า 400คน ในจำนวนนี้ได้ผลิตบุคลากรให้กับกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 25 คน โดยบัณฑิตที่จบออกไปได้ไปเติมเต็มการพัฒนาวงการสาธารณสุขและได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวไทยจนทำให้ในปัจจุบันมีระดับสูงขึ้นจนได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย
    ในโลกปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่20ไปสู่ศตวรรษที่21นั้น ภาระกิจที่ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการวางอนาคตใหม่ให้กับบัณฑิตทุกคนโดยการทำให้ “โลกของการเรียนรู้ โลกของการทำงานและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกเดียวกัน” สำหรับใช้ในการแปลงเป็นขีดความสามารถชุดใหม่ เพื่อตอบโจทย์และรองรับกับมิติต่างๆของแพลตฟอร์มของโลกในศตวรรษที่21 ในหลากหลายมิติทั้งเรื่องของชุดของหลักเกณฑ์ของสังคมชุดใหม่ ชุดของโอกาสชุดใหม่ ชุดของภัยคุกคามชุดใหม่ และชุดของข้อจำกัดชุดใหม่ของโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนให้ครบถ้วน      
    สำหรับการการพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านตั้งอยู่บนปรัชญาที่ว่า “นวัตกรรม จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และ ความเป็นสากล ชนะทุกสิ่ง และนำมาซึ่งความสำเร็จ” โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ในทุกๆด้านเพื่อก้าวสู่ “วิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและจิตวิญญาณผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมของอาเซียน” และมีปณิธานในการ”มุ่งผลิตวิศวกรชีวการแพทย์สากลที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการเพื่อเติมเต็มระบบการดูแลรักษาสุขภาพให้กับสังคม”ที่อัตลักษณ์ที่สำคัญคือ “ประพฤติอย่างมีคุณธรรม คิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ”
    เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในการนี้ได้มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์สู่เป้าหมายด้วยกัน 3 ด้านคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับผู้ประกอบการจริง
    ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการศึกษาทั้งหมดต้องมีความยืดหยุ่น ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเนื้อหาวิชาและการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับผู้ประกอบการจริง (Real Sector Driver) และ ปลูกฝัง แนวคิด และทัศนคติในเรื่องของทักษะหรือจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit)นอกจากนั้นในยุทธศาสตร์นี้ จะมุ่งขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ที่เพรียกพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ หรือการเป็นผู้ประกอบการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับมิติของเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ ดังที่เกิดขึ้นมาแล้วในประเทศ จีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และใต้หวัน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นคณะแห่งการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมแห่งอาเซียน 
    ยุทธศาสตร์นี้การมุ่งขับเคลื่อนโดยการพัฒนาห้องวิจัยที่มีอยู่ทั้ง5 สายงานวิจัย(ห้องวิจัยเครื่องมือแพทย์ละวิศวกรรมคลินิก (BMI Research Track) ห้องวิจัยการประมวลสัญญาณและภาพทางการแพทย์ (SIP Research Track)ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์(ROS Track )ห้องวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการแพทย์ (MIM Research Track) และห้องวิจัยแสงและไบโอเซ็นเซอร์ทางการแพทย์ (OBM Lab) ให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพื่อนำผลงานวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม และดำเนินการในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมคลินิก และ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นคณะผลลัพธ์
    ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเป็นตัวสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ที่1 และยุทธศาสตร์ที่2 สามารถดำเนินการและขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นในด้านของการสร้างคณะให้เป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้น การทำให้สังคมและบรรยากาศของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็น”คณะแห่งความเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ” การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นแบบ E – Faculty รวมทั้งทำให้บรรยากาศการทำงานของคณะเปลี่ยนจากคณะวิชาให้เป็นเป็นคณะแห่งผลลัพธ์
โดยทั้งสามยุทธศาสตร์  มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดผลผลิตหลัก ดังนี้คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นวิศวกรชีวการแพทย์สากลที่สามารถทำงานได้ทั่วโลกและมีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ
2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
3. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านวิศวกรรมคลินิก และ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
4. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นสังคมที่มีบรรยากาศเป็น”คณะแห่งความเป็นนวัตกรรมและจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ” และ
5. สังคมของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จะเป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้น
ผมอยากจะบอกกับนักศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตในปัจจุบันว่า “โลกยุคปัจจุบันและอนาคตข้างหน้านั้น แค่สถาบันการศึกษาของรัฐเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในชีวิตแห่งอนาคตอีกต่อไป การเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อต้องการให้ได้รับปริญญานั้นที่ไหนก็สามารถเรียนได้ แต่การเรีย้เพื่อสร้างทักษะด้าน วิศวกรชีวการแพทย์สากล และจิตวิญญาณและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่เพรียกพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีความพร้อมในการเดินเข้าไปสู่มิติต่างๆของแพลตฟอร์มของโลกในศตวรรษที่21 นั้น เป็นที่สิ่งสำคัญมากที่สุด ที่จะต้องพิจารณา
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและในอนาคต ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการปฎิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งนี้เพื่อทำให้“โลกของการเรียนรู้ โลกของการทำงานและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกเดียวกัน” ในการตอบโจทย์และรองรับกับมิติต่างๆของแพลตฟอร์มของโลกในศตวรรษ

 


(รศ.นันทชัย ทองแป้น)

คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์