คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์" ในวันที่ ๒๔ / มีนาคม / ๒๕๖๑ รวม ๑ วัน ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ตึก ๑๑ มหาวิทยาลัยรังสิต จ. ปทุมธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทมหาชน มุ่งนำต้นแบบผลงานวิจัยไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เสริมแนวทางเป็น Entrepreneurship Faculty

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเอาผลงานวิจัยต้นแบบของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีของคณะฯ ไปดำเนินการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Pre-BME#07

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2561 ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศจำนวนประมาณ 80 คน เข้ามาทดลองเรียนรู้วิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : BIS Center

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีเปิดศูนย์ นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ : BIS Center โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start Up และการลงทุน เป็นประธานในพิธีเปิด และรศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางมาให้เกียรติในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทั่วประเทศ จำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์กับงานวิจัย ครั้งที่ 6" ณ ห้องวิจัย คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานการลงนาม ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล ตรัง) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระดัยปฏิบัติการและขยายความร่วมมือในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ม.รังสิต ต่อไป เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องตามนโยบายอาชีวะศึกษาอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

เจรจาความร่วมมือในงานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดร.ศนิ บุญญกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ และผู้อำนวนการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเจรจาความร่วมมือในงานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Center of Frontier Medical Engineering และ ห้องวิจัย Thermography lab ของ Prof. Masahiro Takei

ซึ่งงานวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ของที่มหาวิทยาลัยชิบะมีหลายงานที่น่าสนใจและเป็นแนวทางวิจัยเดียวกับที่ทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิตกำลังดำเนินการอยู่ จึงน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ"

เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ"

สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต‎ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ตำแหน่งวิศวกรรมชีวการแพทย์กับโรงพยาบาลภาครัฐ" ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ตึก 6 มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
ดาวน์โหลด กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยาย

 

ลงนามความร่วมมือคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ โรงพยาบาลอู่ทอง

วิจัยและวิชาการเพื่อการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยและวิชาการ เพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลให้สามารถนำไปใช้งานทางการแพทย์ได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ผ่านเข้ารอบงานประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ
(Start up Thailand 2017)

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.พิชิตพล (อ.โอปอ) โชติกุลนันทน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.พิชิตพล (อ.โอปอ) โชติกุลนันทน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จาก "ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์"
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 วันพฤหัสบดีศรีมงคล กับ พระคุณที่ 3
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีไหว้ครู มอบสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้กับชั้นปีที่1 มอบเสื้อช็อบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่2 มอบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

 

บรรยายพิเศษเรื่อง "AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "AI กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในยุค 4.0" โดย รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ จาก University of Southern Denmark Visiting Prof. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ณ ห้อง 6-200

อ่านเพิ่มเติม

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดี....กับอาจารย์คณะวิศวกรรมชีวการแพย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล Rangsit Innovative Start up จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรางวัลที่ได้รับนั้นประกอบไปด้วย 1) การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดย ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ และ 2) ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับสร้างเลนส์กล้องจุลทรรศน์บนโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ตด้วยโพลีเมอร์เหลว โดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 301B อาคารอุไรรัตน์ โดยที่ รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

 

BME-RSU Innovation 2017

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดงาน BME-RSU Innovation 2017
ณ อาคารพิฆเนศ Student Center โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยบรรยายภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายทางวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการ SME ที่สนใจนำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การแสดงผลงานนวัตกรรมจากบริษัท SME ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ และ การเปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัท โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งภาคเช้าและบ่ายประมาณ 200 คน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดย โดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชรประสาน เป็นวิทยากร ในหัวข้อ
1. Active Learning เวลา 10.00-12.00 น.
2. การใช้ ICT ในการเรียนการสอน และภาระงานของมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 - 15.00 น.
3. Google Scholar เวลา 15.00-17.00 น.
ณ ห้อง 4-113 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 4-113 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อความเป็นศิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม