วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

งานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

อ่านเพิ่มเติม

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เหรียญเงิน

วันที่ 9 เมษายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กุลสตรี ทิพย์หล้า และน.ส. กนกภรณ์ ชัชวาลย์ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เหรียญเงิน จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมลงนามความร่วมมือวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วันที่ 29 มีนาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทยร่วมลงนามความร่วมมือกับระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตโดย วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty of Measurement)

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการฝึกอบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty of Measurement)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ร่วมต้อนรับ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของห้องวิจัย ทั้ง 7 ห้อง ของวิทยาลัย วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ Republic Polytechnic, Singapore

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ยินดีต้อนรับ Republic Polytechnic, Singapore

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรินทรอร ศรีอัคราช และนางสาวยลดา สุประภา

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรินทรอร ศรีอัคราช และนางสาวยลดา สุประภา นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนการศึกษา ศ.นพ.ดร.ชูศักดิ์ เวชแพศย์ จากสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณะที่ได้เข้าเยี่ยมชมความล้ำหน้าเรื่องงานวิจัย ระบบการเรียนการสอนแบบ research-based รวมทั้งงานวิจัยของห้องวิจัยSIP ในด้าน Neuro-marketing, Neuro-Financial

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ในโอกาสที่มารับฟังข้อเสนอการขอทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ทื่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน Start Up Thailand Leaque 2019

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดค่ายบริการวิชาการสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดค่ายบริการวิชาการสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 13.30น. รองธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยการอาชีพกระนวน สำนักงานการอาชีวะศึกษา ตามแนวทางอาชีวะศึกษาอัฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต 9.30 น.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมและดูงานที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อดูงานการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และหารือเรื่องลงนามความร่วมมือในเดือนหน้าเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม

ทีม R&D บริษัท SCG เยี่ยมชมห้องวิจัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 ทีม R&D บริษัท SCG เข้าพบเพื่อพูดคุย ปรีกษาหารือและเยี่ยมชมห้องวิจัยและผลงานวิจัยของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อร่วมมือกันผลิตในเชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ ผศ.ดร.สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี CMKLU และรองอธิการบดี KMITL

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ 2562 ผศ.ดร.สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี CMKLU และรองอธิการบดี KMITL มาเยี่ยมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ โครงการพัฒนาอาชีวะศึกษาอัฉริยะ สู่วิศวกรชีวการแพทย์อัฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนหนึ่งของนักศึกษาสาขาช่างอุปกรณ์การแพทย์จาก วิทยาลัยการอาชีวะศึกษาภาคใต้3 ที่มาเข้าโครงการเพื่อพัฒนาเป็นวิศวกรชีวการแพทย์อัฉริยะ ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมบริษัท NK. Mechatronic

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เยี่ยมชมบริษัท NK. Mechatronic อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันกับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ในเครือข่ายของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ค่าย Pre BME RSU 2019

วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 ค่าย Pre BME RSU 2019 เป็นที่แสดงให้เห็นว่า โลกแห่งการเรียนรู้,โลกแห่งการทำงานและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกเดียวกันที่นี่ โลกของหุ่นยนต์ทางการแพทย์  โลกของ Medical IoT โลกของ Biomaterials&Tissue Engineering

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงปีใหม่

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 งานเลี้ยงปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ 2562

ในนามของบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขออวยพรปีใหม่แด่ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต และศิษย์เก่า BMI/BME RSU ทุกท่านี้

อ่านเพิ่มเติม

หารือความร่วมมือกับ NGEE ANN Polytechnic, Singapore

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารจาก NGEE ANN Polytechnic, Singapore มาเยี่ยมห้องวิจัยและพูดคุยความร่วมมือ ในด้านงานวิจัยและ การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ในปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเยี่ยมชมห้องวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพงานรับปริญญา 2561

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประมวลภาพรับปริญญา 2561

อ่านเพิ่มเติม

Welcome the Honored Guest from Tokai Hospital University,Japan.

13 December 2018 Welcome the Honored Guest; Dean,Faculty of Health Science , Tokai Hospital University,Japan.

อ่านเพิ่มเติม

BMEiCON2018

ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ BMEiCON 2018 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดค่ายหุ่นยนต์ทางการแพทย์รุ่นที่1 ให้กับนักเรียนม.ปลาย

สำหรับรุ่นที่2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2562 สนใจสมัครในระบบออนไลน์ที่ http//:bme.rsu.ac.th

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกงานระยะสั้น Tokai Hospital

นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เดินทางไปฝึกงานระยะสั้นที่Tokai Hospital ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวย้อนหลัง

2560-2561