วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญเข้าร่วม

เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วม

เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมนักศึกษาทุนเรียนดีทุกชั้นปีเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประชุมนักศึกษาทุนเรียนดีทุกชั้นปีเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับรางวัล Startup

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเลิงนกทา

ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารบริษัทสีมาโซลูชั่นและบริษัทสีมาเมดดิก

ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารบริษัทสีมาโซลูชั่นและบริษัทสีมาเมดดิกเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันรวมทั้งการฝึกงานของนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
👉ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมห้องวิจัยและผลงานนวัตกรรมของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัววิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัววิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษในโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างมืออาชีพ

ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
บรรยายพิเศษในโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลภาคตะวันออก

อ่านเพิ่มเติม

รับรางวัล Good Practice "ด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับรางวัล Good Practice "ด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"จากท่าน ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี( VISTEC)

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี( VISTEC)
ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี( VISTEC)#ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูลท่านอธิการบดีของสถาบันVISTEC เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาต้อนรับและบรรยายด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2565-2569

ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2565-2569

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ Kittipan Roongprasert ในโอกาสที่ชนะการประกวด Startup และ ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น(Youth Startup Fund)จำนวน100,000บาท เพื่อใช้ในการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Workshop หลักสูตร Non Degree : Digital Transformation in Medical Device and Healthcare Technology

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Workshop หลักสูตร Non Degree : Digital Transformation in Medical Device and Healthcare Technology

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี

ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เยี่ยมชมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี และสัมมนาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ

ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตBMERSUรุ่นที่17แบบ Onsite ครั้งแรกในรอบ 3 ปี มีหน่วยงานภาคเอกชนมารับสมัครงานกว่า 10 บริษัท

อ่านเพิ่มเติม

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร Non-Degree เรื่อง "Digital Transform of Medical Device and Healghcare Technology"

ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
เปิดโครงการอบรมหลักสูตร Non-Degree เรื่อง "Digital Transform of Medical Device and Healghcare Technology"

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU International Conference

ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU International Conference

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาดูงานที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
งานสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม

ทุนจากA-MED สวทช. เพื่อพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีมนักศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ได้รับทุนจากA-MED สวทช. เพื่อพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ แก่ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

Webseminar รายวิชาเครื่องมือแพทย์ เรื่อง “Basic knowledge of sleep disorder related to Obstructive Sleep Apnea Resmed CPAP Technology and Symptom of snoring as well as Sleep Screening Technology”

ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Webseminar รายวิชาเครื่องมือแพทย์ เรื่อง “Basic knowledge of sleep disorder related to Obstructive Sleep Apnea Resmed CPAP Technology and Symptom of snoring as well as Sleep Screening Technology”

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565ระดับป.ว.ส.

ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565ระดับป.ว.ส.จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่LOTแรกที่มี MOUระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน รพ.สต.คูคต จ.ปทุมธานี

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ รพ.สต.คูคต จ.ปทุมธานี
ทีมอาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคได้จัดโครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน โดยให้บริการทางด้านการตรวจเช็ค การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.สต.คูคต จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน รพ.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ รพ.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ทีมอาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคได้จัดโครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน โดยให้บริการทางด้านการตรวจเช็ค การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับ ปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีมาฝึกงานที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการทดสอบและการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาระดับปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ในวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการทดสอบและการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาระดับปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โครงการความร่วมมือ(MOU)เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ตามแผนพัฒนาการแพทย์แบบครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาและงานบริการวิชาการและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

Touch Open House Drive Thru Idea 2022

ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วม Touch Open House Drive Thru Idea 2022 ขับเคลื่อนไอเดียนวัตกรรมสุดเจ๋งกับ น้องๆ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม. รังสิต เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการนำเอาผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือ(MOU)กับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
ลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือ(MOU)กับวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และอบรมการทวนสอบและการทดสอบเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ลงนามความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคสกลนครและอบรมการทวนสอบและการทดสอบเครื่องมือแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Touch Inovation เยี่ยมในวาระ สวัสดีปีใหม่ ตรุษจีน วันValentine

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
บริษัท Touch Inovation บริษัททางด้านSmart Heathcareมาเยี่ยมในวาระ สวัสดีปีใหม่ ตรุษจีน/วันValentine และพูดคุยแนวทางความร่วมมือในการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปต่อยอด การฝึกงานของนักศึกษาและการทำงานของบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม

จัดสอบรับรองมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 4

ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
จัดสอบรับรองมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 4 ครั้งที่4 โดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ได้รับการรับรองจากสภาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.)

อ่านเพิ่มเติม

I-New Gen Inventors Award 2021 - 2022


ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ในโอกาสที่ได้ 3 รางวัลจากการประกวด I-New Gen Inventors Award 2021 - 2022 ในระดับอุดมศึกษา จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)และกระทรวงอว.ดังรายละเอียดดังนี้ 1.ได้รับเหรียญทอง (Gold) ในกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ชื่อผลงานหมึกพิมพ์ชีวภาพจากเจลาตินปลาสำหรับเครื่องพิมพ์ชีวภาพ3มิติ เพื่อการใช้งานในทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 2. ได้รับเหรียญเงิน (Silver)ในกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จำนวน 2 รางวัลดังนี้ 1. แก้ววัดความหวานในเครื่องดื่นแบบพกพา 2. เกมส์ต้นแบบ Brain Computer Interface (BCI) Drift เพื่อฝึกความตั้งใจ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงาน


ขอแสดงความยินดีฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และร่วมรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2564-2565 จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว้าการกระทรวงต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. ผลงานปัญญาประดิษฐ์( AI)ตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบ

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่สอบรับรองมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ4 และระดับ5

ในวันที่ 29-30 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นสถานที่สอบรับรองมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ4 และระดับ5

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ม.รังสิตขอขอบคุณ คุณเมธี พฤติสาลิกร และคณะให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ขอขอบคุณ คุณเมธี พฤติสาลิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท N-Health ในเครือรพ.กรุงเทพที่ให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ BMERSUประจำปีการศึกษา2564

ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ BMERSUประจำปีการศึกษา2564

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ BMERSUประจำปีการศึกษา2564

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาค2/2564

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ TRICOLOR รุ่น1 และ รุ่น2


โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต กับ Tokai Hospital Universitu ประเทศญี่ปุ่นในการร่วมกันพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์(ประจำโรงพยาบาล) ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน The sit-to-stand support device for the elderly I-CREATE 2022


ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน The sit-to-stand support device for the elderly ที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC 2022) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๕ (The 15th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2022) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม OPEN House 2021

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
Open House 2021 : RSU Experience Online Tour เปิดบ้าน BME แนะนำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

วันไหว้ครูวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
วันไหว้ครูวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และพิธีมอบเสื้อช๊อป

อ่านเพิ่มเติม

รับการเยี่ยมเยียนจากรองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
รับการเยี่ยมเยียนจากรองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นในแต่ละด้านประจำปีการศึกษา2564

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นในแต่ละด้านประจำปีการศึกษา2564

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และรศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา 2563


ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์และรศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลระดับสถาบันทั้งสิ้น4 รางวัล


ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลระดับสถาบันทั้งสิ้น4 รางวัล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ทีมสนับสนุนด้านเครื่องมือแพทย์สำหรับฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีมม.รังสิตเพื่อบริการให้กับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนของมหาวิทยาลัยรังสิต


โครงการ ทีมสนับสนุนด้านเครื่องมือแพทย์สำหรับฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีมม.รังสิตเพื่อบริการให้กับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนของมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยให้บริการทางวิชาการให้กับโรงพยาบาลมิชชัน จ.ภูเก็ต

ในวันที่ 11-16 ตุลาคม 2564
ออกหน่วยให้บริการทางวิชาการให้กับโรงพยาบาลมิชชัน จ.ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม

รับการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะผลลัพธ์คะแนนประกันคุณภาพของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ปีนี้ 4.91/5 ระดับดีมาก


รับการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะผลลัพธ์คะแนนประกันคุณภาพของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ปีนี้ 4.91/5 ระดับดีมาก

อ่านเพิ่มเติม

Congratulations on being an "Assistant Professor"


Congratulations on being an "Assistant Professor" Asst.Prof. Dr. Jamie A. O'Reilly

International seminar on medical devices on the topic of anesthesia machine

ในวันที่ 11 กันยายน 2564
International seminar on medical devices on the topic of anesthesia machine

อ่านเพิ่มเติม

มอบPAPR ให้แก่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
มอบ PAPR ให้แก่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

มอบPAPR ที่พัฒนาโดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต นำไปใช้ที่ศูนย์ฟอกไต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
มอบPAPR ที่พัฒนาโดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต นำไปใช้ที่ศูนย์ฟอกไต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดRSU Startup Thailand League 2021

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดRSU Startup Thailand League 2021

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวย้อนหลัง

2560-2561 2561-2562 2562-2563 2563-2564 2564-2565