วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

เข้าร่วมกิจกรรม ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 จัดงานทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

บริการวิชาการเพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

วันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2564 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชม MedPark

ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชม MedPark

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Pre-BME แบบ New Normal 2021

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต👉จัดกิจกรรม Pre-BME แบบ New Normal 2021

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ TRICOLOR2020

โครงการพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ของไทยด้านวิศวกรรมคลินิคความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Tokai University Hospital ภายใต้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะผู้บริหาร และนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เยี่ยมชมดูงานของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563 พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 พิธีประสาทปริญญาบัตร

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมชมบริษัท HUAWEI Thailand

ในวันที่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณบดี ทีมผู้บริหาร และนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท HUAWEI พูดคุยความร่วมมือ #Smart Education #Smart Hospital

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับรองสมรรถนะทางด้านวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 3

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 52

ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 52

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต #จัดโครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้ได้มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี นายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขอแสดงความยินดี นายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก "พี่เอก" หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

Technical Road Show ให้ความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดี และ อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง รองคณบดีฯ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เดินทางออก Technical Road Show ให้ความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ แก่นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล

อ่านเพิ่มเติม

รับมอบเครื่องมือแพทย์จากโรงพยาบาลนนทเวชเพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน

ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางไปรับมอบเครื่องมือแพทย์จากโรงพยาบาลนนทเวช

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสามโคก

ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

OPENHOUSE 2020

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 เปิดบ้านวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อUVC สำหรับทำความสะอาดหน้ากากN-95

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อUVC สำหรับทำความสะอาดหน้ากากN-95

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2564

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2564

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษายินดีกับรางวัลนวัตกรรม

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษายินดีกับรางวัลนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ เวชแพศย์

ในวันที่ 6 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ เวชแพศย์

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูและมอบเสื้อช็อป ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 3 กันยายน 2563 พิธีไหว้ครูและมอบเสื้อช็อป ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2563

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2563

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกุมพวาปี

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกุมพวาปี

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับองค์กรการกุศลระดับนานาชาติ Soroptmist International

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ยินดีต้อนรับองค์กรการกุศลระดับนานาชาติ Soroptmist International

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานคุณวุฒิวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ4 และระดับ5

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มาตรฐานคุณวุฒิวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ4 และระดับ5

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายเรื่อง"มาตรฐานการออกแบบรถเข็นไฟฟ้า"

ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 บรรยายเรื่อง"มาตรฐานการออกแบบรถเข็นไฟฟ้า"

อ่านเพิ่มเติม

BME Ambassador 2020

ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 BME Ambassador 2020

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วม Startup 2020

ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมStartup 2020

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ยินดีต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตดูงาน ทางด้าน Biosensor ที่ TMEC

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตดูงาน ทางด้าน Biosensor ที่ TMEC

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม อบรมการเขียนเพื่อขอจริยธรรมในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม อบรมการเขียนเพื่อขอจริยธรรมในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัจจานนท์ ผ่านระบบออนไลน์ทาง Google meet

อ่านเพิ่มเติม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทางด้านการบำรุงดูแลรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้การบริการวิชาการทางด้านการบำรุงดูแลรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย์หลวง สำนักราชวัง พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

อ่านเพิ่มเติม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทางด้านการบำรุงดูแลรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัล Silver และรางวัล Merit จากการแข่งขัน STUDENT INNOVATIO CHALLENGE THAILAND 2020

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม สัมมนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม สัมมนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวย้อนหลัง

2560-2561 2561-2562 2562-2563