วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

บุคลากรวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะกรรมการบริหาร

รศ.นันทชัย  ทองแป้น

ตำแหน่งบริหาร : คณบดี ประธานกรรมการบริหาร
ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-102 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร :  0-2997-2200-30 ต่อ 1428

Email :  nuntachai.t@rsu.ac.th


รศ.ดร.มนัส  สังวรศิลป์

ตำแหน่งบริหาร : รองประธาน กรรมการบริหาร
ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-222 ชั้น 2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1428

Email :  manas.s@rsu.ac.th


Prof.Dr. Takenobu Matsuura

ตำแหน่งบริหาร : กรรมการบริหาร
ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-222 ชั้น 2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1428

Email :  takenobu.m@rsu.ac.th      

รศ.ปรียา  อนุพงษ์องอาจ 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-102 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1446

Email :  preya.a@rsu.ac.th


รศ.ดร.สื่อจิตต์  เพ็ชร์ประสาน 

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีกิตติคุณ
ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-102 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1469

Email :  suejit.p@rsu.ac.th

อ.อนันตศักดิ์  วงศ์กำแหง

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-102 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1506

Email :  anantasak.w@rsu.ac.th

ผศ.ดร.ศนิ  บุญญกุล

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-104 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1484

Email :  sani@rsu.ac.th  

อ.อนุชิต นิรภัย

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-222 ชั้น 2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1519

Email :  anuchit.ni@rsu.ac.th


ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง

ตำแหน่งบริหาร :ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-105 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1428

Email : nuttapol.t@rsu.ac.th


อ.ธวัช  แก้วกัณฑ์

ตำแหน่งบริหาร : กรรมการบริหารวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-222 ชั้น 2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1486

Email :  thawat.k@rsu.ac.th

ดร.ธเนศ อังศุวัฒนากุล

ตำแหน่งบริหาร :กรรมการบริหารวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-618 ชั้น 6 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1504

Email : thanate.a@rsu.ac.th


อ.รัชนี  เสาร์สุวรรณ์

ตำแหน่งบริหาร : เลขานุการคณะ
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-102 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1428

Email :  ratchanee.sa@rsu.ac.th

 

อาจารย์
ผศ.ดร.จรูญรัตน์  ปริญญาคุปต์

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-222 ชั้น 2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1486

Email :  jaroonrut.p@rsu.ac.th


ผศ.ธนกร  อยู่โต

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-222 ชั้น 2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1486

Email :  thanakorn2f@hotmail.com

ผศ.ทัศวรรณ  พุทธสกุล

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-618 ชั้น 6 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1504

Email :  tasawan.p@rsu.ac.th 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปิติธีรภาพ 

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องพัก : 4-618 ชั้น 6 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1504

Email :  yutthana.p@rsu.ac.th

อ.พิชิตพล โชติกุลนันทน์

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-618 ชั้น 6 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1452

Email :  phichitphon.c@rsu.ac.th


อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-109 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1521

Email :  kittipan.r@rsu.ac.th

Dr.Jamie O'Reilly

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-618 ชั้น 6 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1504

Email : jamie.o@rsu.ac.th


ดร. พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-222 ชั้น 2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : -

Email :  phitsini.s@rsu.ac.th

อ.รณชิต ดีปานแก้ว

ตำแหน่งบริหาร : -
ตำแหน่งวิชาการ : -
ห้องพัก : 4-109 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1521

Email :  ronnachit.d@rsu.ac.th

เจ้าหน้าที่

ดร.ณัฐกานต์ เกาศล

ห้องพัก : 4-102 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1428

Email :  natakan.k@rsu.ac.th

นายปกิต พงษ์ธร

ห้องพัก : 4-102 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1506

Email :  pakit.p@rsu.ac.th

นายไชยเมธ  เฉยทุม

ห้องพัก : 4-618 ชั้น 6 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1452

Email :  chaimet.c@rsu.ac.th

นายมนตรี ตะบะขจร

ห้องพัก : 4-109 ชั้น 1 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร : 0-2997-2200-30 ต่อ 1502

Email : Montri.t@rsu.ac.th