วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในทุกด้านของงานทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนรวมทั้งเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในแง่การเพิ่มมูลค่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกขณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสังคมและความมั่นคงของประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจทั้งขาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากทิศทางดังกล่าวรวมถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยทั้งปัจจุบันและอนาคตได้ระบุถึงความสำคัญของ เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในทุกมิติสำหรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรังสิตในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์ความรู้ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจเข้ามาพัฒนาทักษะเชิงลึกด้วยการเรียนวิชาเลือกใน4กลุ่มวิชาที่สนใจได้แก่ Smart Healthcare Technology, Medical Robotic & Medical Device, Clinical Engineering และ Biomaterials & Tissue Engineeringโดยมีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสะสมและพัฒนาองค์ความรู้ไปจนถึงสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อประยุกต์และต่อยอดเทคโนโลยีรวมถึงการสนับสนุนภาคการผลิตภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตในเรื่อง Regenerative Education, Innovation และ Startup & Entrepreneurship เพื่อช่วยกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 
รายละเอียดหลักสูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
2. ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติดังนี้
3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
3.2 หลักสูตรแบบ 2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากจากสถาบันอุดมศึกษาที่ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
3.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา  9.00 น. ถึง 17.00 น.
5. โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียน                                    

  • ผู้ที่จบปริญญาโท ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 3 ปี การศึกษา  แบบ 1.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำดุษฎีนิพนธ์
  • ผู้ที่จบปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี การศึกษา  แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำดุษฎีนิพนธ์

6. ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 

  • แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ค่าเรียนแบบเหมาจ่าย 420,000 บาท
  • แบบ 2.2 ค่าเรียนแบบเหมาจ่าย 560,000 บาท

7. จำนวนนักศึกษาที่รับต่อปี :  ปีละไม่เกิน 5 คน

   ระยะเวลาการสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

ประมาณเดือนมกราคม – สิงหาคม

สอบข้อเขียน

ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

สอบสัมภาษณ์

ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

เปิดภาคการศึกษาที่ 1

ประมาณเดือนสิงหาคม