วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
โดย โดย ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชรประสาน เป็นวิทยากร ในหัวข้อ
1. Active Learning เวลา 10.00-12.00 น.
2. การใช้ ICT ในการเรียนการสอน และภาระงานของมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 - 15.00 น.
3. Google Scholar เวลา 15.00-17.00 น.
ณ ห้อง 4-113 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์