วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 4-113 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อความเป็นศิริมงคล