วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางสอนเทอม 1/2563

- ชั้นปีที่ 1 ไทย English
- ชั้นปีที่ 2 ไทย English
- ชั้นปีที่ 3 ไทย English Major
- ชั้นปีที่ 4 (ปกติ) / ชั้นปีที่ 4 (สหกิจ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสอนเทอม 2/2562

- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
- ชั้นปีที่ 4 (ปกติ) / ชั้นปีที่ 4 (สหกิจ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ตารางสอนเทอม 1/2562

- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
- ชั้นปีที่ 4 (ปกติ) / ชั้นปีที่ 4 (สหกิจ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

รูปแบบปริญญานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

1 Template ปก

2 Template หน้าอนุมัติ

3 Template บทคัดย่อ

4 Template EnglishAbstract

5 Template กิตติกรรมประกาศ

6 Template สารบัญ

7 Template บทที่1 ถึง 5

8 Template บรรณานุกรม

9 Template ภาคผนวก

10 Template ประวัติผู้ทำโครงงาน

11 Template แบบฟอร์มรายงานปริญญานิพนธ์ฉบับย่อ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

12 คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์

-----------------------------------------------------------------------------------------

รูปแบบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

1 Template Cover

2 Template หน้าอนุมัติ 4 คน

2 Template หน้าอนุมัติ 5 คน

3 Template Acknowlege

4 Template EnglishAbstract 1 Advisor

4 Template EnglishAbstract 2 Advisor

4 Template ThaiAbstract 2 Advisor

5 Template Contents

6 Template Chapter 1 to 5

7 Template References

8 Template Appendix

9 Template Biography

-----------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสอน

-----------------------------------------------------------------------------------------

วิชา BME333 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 1

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 2

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 3(1)

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 3(2)

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 5

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 5(1 Setup)

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 5 (Appserv)

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 6

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 7

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 7 (DataDict)

    - เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 7 (SQL)

-----------------------------------------------------------------------------------------