วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
   

รุ่นที่   ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง บริษัท
1นายอภิชาติรัตนสถิตย์Sales Representativeบจก.ซูติค
1นางสาวสุนิตาลีกระโทกทำธุรกิจส่วนตัว
1นางสาววรัชญาฉิมนิกรProduct Manager Surgical ProjectsMED-EL Medical Electronics
1นายก้องเกียรติมีใหญ่Service EngineerB.Braun (Thailand)
1นายอธิรัฐตรีอินทองService EngineerEasmed Thailand
1นายชาญวิทย์บุญคุ้มField Service Engineer Draeger Medical (Thailand)
1นายสุวิญญาจำเริญService EngineerN Health
1นายฉัตรชัยรสรื่นManager of Thai restaurant Sweet Rice Thai restaurant in Australia
1นายวิรัตน์พันนามBiomedical EngineeringNonthavej Hospital
1นางสาวภัทรณัฐลาลับ
1นางสาวพัทธมนถาวรOwnerห้างทองแสงทองดี
1นายพงศธรเพาสีนวลBiomedical EngineeringNonthavej Hospital
1นางสาวจุฑามาศมหานิลRangsit University
1นายดิสทัตไทยทรงธรรมService Engineerหจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
1นางสาวศศิกรธุวะคำNutrition Sales RepresentativeNestle
1นางสาวอัจจนาสีหะSales RepresentativeLife Vision
1นายกิตติพันธ์รุ่งประเสริฐRangsit University
1นางสาวคคนัมพรประสานพานิชAssistant Product Manager (Ultrasound)Life Vision
1นางสาวนฤมลพัฒนเจริญทำธุรกิจส่วนตัวMake life better
1นายวรัลหงษ์คูเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องมือแพทย์ศิริราชปิยมหาราชการุณ
1นางสาวสรญาโสมภีร์Sales Representativeบริษัท ไทคูณเมดิคอล จำกัด
1นางสาวปริญญาพรหิรัญอาจMarketing ExecutiveB.Braun (Thailand)
1นางสาวกุหลาบอุปริวงศ์Sales RepresentativeRenown
2นางสาวเบญจวรรณฝ่ายอุบลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลบึงกาฬ
2นางสาวสุกัญญาขาวสำราญผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครธน
2นางสาววนิดาคล้ายอ้นApplication SpeacialistLife Vision
2นางสาวอรวรรณกาญบุตรMarketing & Sales EngineerThai GL
2นายขรรค์ชัยอนันต์วิศวกรบริการBMI Medical
2นางสาวสุพรรณาสำเภานิลผู้แทนฝ่ายขายCovidien
2นางสาวบีมวงศ์บุญศรีProduct Executive(Ultrasound)CMC Biotech
2นายวีระพงษ์ชินวงศ์Head of Biomedical EngineerPhyathai 3
2นายฉัตรอ่อนละมัยเจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจธ.กรุงไทย
2นางสาวอมราอยู่ทนหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมชีวการแพทย์RFS
2นายปิยะพงค์สบายสุขผู้จัดการเขตภาคเหนือฟินิกซ์
2นางสาวประทุมคงแท่นผู้แทนฝ่ายขายCovidien
2นางสาวเพ็ญลภาเปอร์หลินผู้แทนยาmed line
2นางสาวรัชฎาภรณ์ดอนมงคุณService EngineerBexter
2นายวุฒินันท์รัตนประภาSennior Sales RepresentationMeditop
2นางสาวเพ็ญผกาลี้พันธ์Sales Marketingโปรพลัส เมดดิคอล แอนด์เซอวิส จำกัด
2นางสาววรลักษณ์จันทร์เขียวSalesLife Vision
3นายกิจวุฒิหนูโทProduct Managerบริษัท Prime Medical จำกัด
3นางสาวสิริมาวงศ์สวัสดิ์Supervisor, BME ประจำรพ.กรุงเทพ เยาวราชบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
3นางสาวนพชณรรจน์โลหรัตน์Sale Representativeบริษัท Prime Medical จำกัด
3นางสาวพรทิพย์ปิติโภคProduct Specialistบริษัท Life Vision
3นางสาวสุพรรณิการ์ระสะโอสถBMET IIบริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3นางโสภิตาเส็มยามานักวิทยาศาสตร์ งานเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
3นางสาวนริศราถนัดค้าProduct Managerบริษัท ทัชวัน จำกัด
3นางสาวอนุศราพุฒซ้อน
3นางสาวบุษบาประดับวรรณ์Sale RepresentativeSurgical Instrument (Thailand)
3นางสาวภัทราพรดอนลาดลีBMET IIบริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3นางสาวกุหลาบอุปริวงศ์Sale Representative
3นางสาววรัญญาแป้นทับOwnerบริษัท หาดทองเพ็ชรบุรี จำกัด
3นางสาวดวงใจบุญถนอมSupervisor, BME ประจำรพ.กรุงเทพ พิษณุโลกบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
3นายธตรฐสิงคเสลิตinstallation project specialist ASEAN Project implementation TeamASEAN Service operationGE Medical System(Thailand) Ltd.
4นายกฤษฎาปินะถาService Engineer
4นายเอกชัยมีทองService Engineer
4นายพิพัฒน์พงศ์การเพียรอาชีพอิสระ
4นางสาววิภาลาแก้วSales presentative and product specialist
4นางสาวนิภาพรรณอินทฤทธิ์Sales Engineer
4นายพันเลิศบุญคุ้มNorthern Branch Executive
4นายณัฐชัยวงษ์สุธีBusiness Develoment Managers
4นายวุฒิสมผัวBiomedical Engineer
4นายศรายุทธสาระBiomedical Engineer
4นายฉัตรชัยพามขุนทดBiomedical Engineer
4นางสาวสุวิมลพานพรมBiomedical Engineer
4นางสาวนุชนาฎธงชัยTechnician medical Operation Room
4นางสาวทิพย์ศิริจันทร์ชื่นBioengineer
4นางสาววิมลรัตน์ขันทะบุตรนายช่างเทคนิค งานอุปกรณ์การแพทย์
4นางสาวจินตนาเนื่องกันทาSales&Marketing
4นายฐาปกรณ์รักเกียรติPHACO Specialist
4นายพรเทพอินทราชService Engineer
4นายสันติภาพคำแหงService Engineer
4นายสุรศักดิ์สุขสมทรัพย์ธุรกิจส่วนตัว
4นางสาวอาอีเซาะอาดำSales Engineer
4นายวิจิตรนูวบุตรนักวิทยาศาสตร์ งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนันสนุนวิชาการ กลุมภารกิจวิชาการ
4นางสาวรุ่งธิดาทามะSales Representative
4นางสาวจันทนีเชื้อบุญมีBiomedical Engineering
4นางสาวกัลยาคำพันธ์นักบริหารงานบุคลากร และหัวหน้าแผนกเครื่องมือแพทย์
4นางสาววิสสุตาพัฒนกิจBiomedical Engineering
4นางสาวนาฏยารัตนมณีพึ่งลาออกจากงาน
4นางสาวศิริวรรณพัฒน์แช่มวิศวกรการแพทย์
4นางสาวทิวานันท์หิรัญเกิดProduct Specialist
4นางสาวกฤษณาเมืองนิลช่างเครื่องมือแพทย์
4นางสาวอานิตย์โทนลักษณ์นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
4นางสาววิมลสิริมะธิโตปะนำTechnician medical Operation Room
4นางสาวสาวิตรีวรรณาธุรกิจส่วนตัว
4นายกษิรชัยเจริญศิลป์Biomedical Engineering
4นายอภิวัฒน์ชุมกว้างBiomedical Engineering
4นางสาวจุฑามาศมาตกำจรSurgical Specialist
4นางสาวปริยาภรณ์พวงแก้วเครื่องมือแพทย์
4นายคณิศรสุขมามอญ
4นายอาทิตย์บุญปั๋นBiomedical Engineering