วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)
วศ.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) D.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

บริการ

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)มหาวิทยาลัยรังสิตกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)มหาวิทยาลัยรังสิตกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้า 2 รางวัลระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Medical Devices Asean(MDA)

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาจาก สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทยประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีอย่างยิ่งที่ทาง โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เข้ามาศึกษาแรกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้เยาวชนไทยให้รู้จัก วิศวกรดูแลเครื่องมือแพทย์มากยิ่งขึ้น ในยุคเยาวน์ชนไทย 4.0 

อ่านเพิ่มเติมดูทั้งหมด


วิดีโอเพิ่มเติม

สาระความรู้

ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์
มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล

อ่านเพิ่มเติม

 

 

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th