วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

บริการ

สวัสดีปีใหม่ 2562

ในนามของบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขออวยพรปีใหม่แด่ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต และศิษย์เก่า BMI/BME RSU ทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม

หารือความร่วมมือกับ NGEE ANN Polytechnic, Singapore

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารจาก NGEE ANN Polytechnic, Singapore มาเยี่ยมห้องวิจัยและพูดคุยความร่วมมือ ในด้านงานวิจัยและ การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ในปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเยี่ยมชมห้องวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

อ่านเพิ่มเติม ดูทั้งหมด


สาระความรู้

ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์
มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล

อ่านเพิ่มเติม

 

 

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th