วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ประกอบด้วยหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) B.Eng. (Biomedical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) M.Eng. BME (Biomedical Engineering)


ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

บริการ

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เหรียญเงิน

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กุลสตรี ทิพย์หล้า และน.ส. กนกภรณ์ ชัชวาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่4 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เหรียญเงิน จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมลงนามความร่วมมือวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทยร่วมลงนามความร่วมมือกับระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตโดย วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ร่วมต้อนรับ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของห้องวิจัย ทั้ง 7 ห้อง ของวิทยาลัย วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

อ่านเพิ่มเติมดูทั้งหมด


วิดีโอเพิ่มเติม

สาระความรู้

ห้องวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์
มุ่งเน้นศึกษา วิจัย พัฒนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการออกแบบและจำลองการทำงาน สร้างเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี Rapid prototyping และพัฒนาใช้ผลิต หรือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Haptic technology เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การผ่าตัดทางไกล

อ่านเพิ่มเติม

 

 

     

Follow Us 

    


ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 1408
E-mail bmersu@rsu.ac.th