ที่อยู่

เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Email

bmersu@rsu.ac.th

โทรศัพท์

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

สภาพแวดล้อมภายใน อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

PM2.5 : ug/m3

PM10 : ug/m3

Temperature : °C

Humidity : %

college motto

“Quantum Leap to the Innovation and Entrepreneurship Faculty”

B

   : Biology for Medical

M

  : Medical Technology

E

  : Engineering

Rangsit

 University

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของคณะ

ผู้บริหาร และ อาจารย์

เจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.