ปรัชญา(Philosophy)

 

“ นวัตกรรม จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และ ความเป็นสากล ชนะทุกสิ่ง และนำมาซึ่งความสำเร็จ ”

 

ปณิธาน(Pledge)

 

มุ่งทำให้ “ โลกแห่งการเรียนรู้ โลกแห่งการทำงาน และโลกแห่งอนาคตเป็นโลกเดียวกัน ”

 

อัตลักษณ์(Identity)

 

“ ประพฤติอย่างมีคุณธรรม คิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ”

 

วิสัยทัศน์(Vision)

 

ก้าวสู่ “ วิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เน้นการให้การศึกษาตลอดทุกช่วงชีวิต ”

 

ยุทธศาสตร์หลัก

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต(Excellence in Education) เป้าประสงค์ (Goal) มุ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับทุกช่วงวัยของชีวิตแห่งอาเซียน เพื่อทำให้บัณฑิตคิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีสมรรถนะและโลกทัศน์ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้จริงเพื่อการพึงพาตนเองให้กับสังคมและประเทศชาติ (Innovative Research and Development) เป้าหมาย/เป้าประสงค์(Goal) เป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) เป้าหมาย/เป้าประสงค์(Goal) มีระบบบริหารจัดการที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อทำให้วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่น บุคลากรรู้สึกผูกพันสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับวิกฤติการณ์และการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกมิติของการปฏิบัติภารกิจให้เกิดขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการต่างประเทศ (Internationalization) เป้าหมาย/เป้าประสงค์(Goal) ก้าวสู่การผลิตวิศวกรชีวการแพทย์สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารภาพลักษณ์และการสร้างความมีชื่อเสียง (Image and Reputation Management) เป้าประสงค์ (Goal) มุ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์สำหรับทุกช่วงวัยของชีวิต

 

พันธกิจ(Mission)

 

1.จัดการศึกษาสำหรับทุกช่วงชีวิตที่ตอบสนองและให้ความสำคัญกับผู้เรียนในทุกระดับ ด้วยระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอดคล้องและทันสมัยต่อโลกแห่งปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ที่มีคุณธรรม คิดอย่างมีนวัตกรรม ทำด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีสมรรถนะและโลกทัศน์ในระดับสากล
2.พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้จริงเพื่อการพึงพาตนเองให้กับสังคมและประเทศชาติ
3.เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
4.สร้างวัฒนธรรมให้เป็นสังคมของคนดี คนเก่ง มีความสุข อบอุ่นและทำให้บุคลากรรู้สึกผูกพันและร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

https://sman2karanganyar.sch.id/slot/

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.

https://www.perlmutterforcolorado.comslot kambojaslot thailandhttp://p3d.fk.unjani.ac.id/bni4d/http://p3d.fk.unjani.ac.id/psk_/gacor/http://p3d.fk.unjani.ac.id/btn4d/http://p3d.fk.unjani.ac.id/dragon77/http://p3d.fk.unjani.ac.id/galaxy88/http://p3d.fk.unjani.ac.id/klikvegas/http://p3d.fk.unjani.ac.id/ladangtoto/http://p3d.fk.unjani.ac.id/neko77/http://p3d.fk.unjani.ac.id/tambang88/http://p3d.fk.unjani.ac.id/vegas138/http://p3d.fk.unjani.ac.id/zeusslot/http://p3d.fk.unjani.ac.id/slothitam/https://linksbuilding.fun/https://realbosangka.comhttps://bananagoreng.combosangkabos angka