ประวัติความเป็นมา

 

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ เดิมได้เปิดสอนในระดับหลักสูตร ชื่อว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ต่อมาได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยสรุปดังนี้ ปีการศึกษา 2545 ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ขึ้น โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาฟิสิกส์และได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อปริญญาและสาขาวิชาเป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ จำนวน 10 รุ่น มีบัณฑิตที่จบออกไปประมาณ 320 คน ในจำนวนนี้เป็นบัณฑิตจากประเทศ สปป.ลาวจำนวน 5 คน สำหรับในปีการศึกษา 2558 ได้มีบัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์รุ่นที่ 1 จบออกไปจำนวน 29 คน ในปีการศึกษา 2559 ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำการปรับเปลี่ยนสถานะจากหลักสูตรเป็นคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยคำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่ ว.107/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อเติมเต็มทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

สภาพปัจจุบัน

 

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีภารกิจ 3 ประการคือ
1. เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.