รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้น

คณบดี


 

รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส สังวรศิลป์

ที่ปรึกษา


 

Professor Dr. Takenobu Matsuura

Visiting Professor


 

รองศาสตราจารย์ ปรียา อนุพงษ์องอาจ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาการศึกษา


 

รองศาสตราจารย์ ดร. สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

รองคณบดีกิตติคุณ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศนิ บุญญกุล

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


 

อาจารย์ อนุชิต นิรภัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี


 

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ถนัดช่างแสง

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา


 

ดร. ธเนศ อังศุวัฒนากุล

กรรมการบริหาร


 

อาจารย์ กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ

กรรมการบริหาร


 

อาจารย์ รัชนี เสาร์สุวรรณ์

เลขานุการคณะ


 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.