หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctoral of Engineering (Biomedical Engineering)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.ด.
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): D. Eng.

 


 


 

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.