ข่าวสาร ปีการศึกษา 2565

ประกาศสภาวิศวกร
ประกาศสภาวิศวกรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์) พ.ศ. 2566
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้นได้รับรางวัลดีเด่น จากการเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การบริหารจัดการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือทางวิชาการ
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.รังสิต และ บ.โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือพัฒนางานวิชาการด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการวิชาการร่วมกับ ศูนย์ N&B RSU Inno Tech and Wellness การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพและด้านสนับสนุนการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนายปรีชัย ธารนิทัศน์ Managing Director บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยนายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ณ ห้อง 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

งานประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
วันนักประดิษฐ์ 2566 (Thailand Inventor Day 2023) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ------------------------- วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าไปประกวดผลงานนวัตกรรม ทั้งหมด 4 โครงงาน และได้รับรางวัลทั้ง 4 โครงงาน ดังนี้ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , รางวัลเหรียญทอง , รางวัล Popular Vote 2023 โครงงาน "ผิวหนังเทียมที่ทำจากเจลาตินเมทาคริโลอิลและเซลล์ต้นกำเนิดผสมโกรทแฟคเตอร์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ชีวภาพสามมิติสำหรับการรักษาแผล" ผู้จัดทำโครงงาน : กิติพงษ์ ปาสาณพงศ์ , นพวรรณ เจริญพานิช , ดนุพัฒน์ วิไลรัตนาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง , ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล , รศ.ดร.เภสัชกรหญิงฤดี เหมสถาปัตย์ , รศ.ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ รางวัลเหรียญเงิน โครงงาน "แผ่นกรองเมมเบรนเส้นใยนาโนพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่พิมพ์ด้วยโมเลกุลคอมโพสิตกับกราฟีนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในการดักจับโปรตีน" ผู้จัดทำโครงงาน : อนุชาญ พนักศรี , รัญศิตา ขวัญชื่น , แพรวา ทองศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง , ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล โครงงาน "เครื่องรักษาภาวะการขาดวิตามินดีด้วยแสง" ผู้จัดทำโครงงาน : กุลธิดา โอชารส , จันทกานติ์ ศรีชมทา อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ปรียา อนุพงศ์องอาจ , ผศ.ธวัช แก้วกัณฑ์ โครงงาน "เครื่องวัดความเข้มของรังสียูวี" ผู้จัดทำโครงงาน : จารุพัฒน์ สำแดง , กีรติกร กัลพัตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ปรียา อนุพงศ์องอาจ , ผศ.ธวัช แก้วกัณฑ์
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี
วันพฤหัส ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น 3 ห้อง 334 อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนมอบ “อนุสิทธิบัตร” ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบหนีบที่ปลายนิ้ว” ให้กับ รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ ผศ.ธวัช แก้วกัณฑ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี
28 เมษายน 2566 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน รองคณบดีกิตติคุณได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565จัดโดยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบริการรถสองแถวสำหรับรับ-ส่งนักศึกษา
ต้อนรับเปิดเทอม ตั้งเเต่ 12 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบริการรถสองแถวสำหรับรับ-ส่งนักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงและลงที่สถานีรถไฟฟ้าหลักหก (ม.รังสิต) โดยจะมีรถสองแถวให้บริการรับ-ส่ง ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันจันทร์-ศุกร์ (*ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ใน 2 ช่วงเวลา คือ - (ช่วงเช้า) 07.30-09.30 น. - (ช่วงบ่าย) 15.00-17.30 น. จุดจอดรถสองแถว: บริเวณริมบึงน้ำก่อนขึ้นสะพานเชื่อมทางเดินรถไฟฟ้า และบริเวณหน้า ม.รังสิต Free Shuttle Bus From/To Red Line Sky Train Monday - Friday 7:30-9:30 and 15:00-17:30 Start from 12 June onwards
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสวัสดิการสุขภาพ
วันนี้เรามีข้อมูลสวัสดิการสุขภาพดี ๆ จากสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีบริการดังนี้ - คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต - งานประกันอุบัติเหตุ - คลินิกให้บริการทางจิตวิทยา โดยคลินิกให้บริการทางจิตวิทยาของเรามีทั้งบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและบริการช่วยเลิกบุหรี่ ในช่วงเวลาของการเริ่มปรับตัว ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตสำหรับน้องใหม่ ความเครียดและความรู้สึกไม่สบายใจอาจเกิดขึ้นได้เป็นปกติ สามารถเข้ามาพักใจ พูดคุยปรึกษากับนักจิตวิทยาได้ทุกเมื่อ (มีทั้งแบบออนไลน์และแบบพบหน้า) คลินิกของเราพร้อมให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบผลัตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเชื่มโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
จกรรมพัฒนาต้นแบบผลัตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเชื่มโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท Top Wellness Center
วันที่ 13 มีนาคม 2567 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท Top Wellness Center รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ คุณฐิติวัฒน์ ศรีปัญญา ประธานบริษัท Top Wellness Center ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องประชุม 4-102 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานพัฒนานักศึกษาและงานบริการวิชาการ กิจกรรมงานวิจัยด้านอื่นๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง มีงานวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล สำหรับการให้บริการผู้ป่วยและประชาชาชนทุกคน รวมทั้งการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับประชาชนทั่วประเทศ
อ่านเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 3 ฝ่าย
วันที่ 23 มีนาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้ง 3 ฝ่าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”
อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายวิศวกรชีวการแพทย์สัญจร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 นักศึกษา-นิสิตจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง จัดโครงการค่ายวิศวกรชีวการแพทย์สัญจร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯให้การต้อนรับและมีผู้บริหารและอาจารย์จากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีวันปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ 2567
วันที่ 9 เมษายน 2567 ทางสโมสรนักศึกษาจัดงานวันสงกรานต์ สงน้ำพระและรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส " ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย "
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ TCC BMERSU ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ให้บริการยืมเครื่องมือแพทย์ไปใช้งานที่บ้าน
วันที่ 3 เมษายน 2567 ศูนย์บริการในความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์บริการยืมคืนเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิฟ้าหลังฝน กับ ศูนย์ N&B Innotech and Wellness Center มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร และเครื่องดูดเสมหะ ให้กับผู้ป่วยที่ประสานขอความช่วยเหลือให้ยืมกลับไปใช้งานที่บ้านเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วย โดยมีทีม อาจารย์คณะพยาบาลและอาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันสอนแนะนำการใช้งานการทำความสะอาดที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการ
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดการเรียนการสอนให้ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องมือแพทย์ ให้กับนักศึกษาพยาบาล
วันที่ 11 เมษายน 2567 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดการเรียนการสอนให้ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องมือแพทย์ ให้กับนักศึกษาพยาบาล ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

คุณอิทธิพร เอื้อเสริมพงศ์ กรรมการบริหารบริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ พร้อมด้วย อาจารย์น้ำแข็ง ที่ได้เดินทางมามอบเครื่องผลิตออกซิเจน
วันที่ 10 เมษายน 2567 คุณอิทธิพร เอื้อเสริมพงศ์ กรรมการบริหารบริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ พร้อมด้วย อาจารย์น้ำแข็ง ที่ได้เดินทางมามอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ทางศูนย์บริการยืมคืนเครื่องมือแพทย์เพื่อสังคม ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้งานที่บ้านในชุมชนเมืองปทุมธานีหรือใกล้เคียง ขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ N&B Innotech and Wellness Centre (วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ + คณะพยาบาลศาสตร์+วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยรังสิต) กับ มูลนิธิฟ้าหลังฝน
อ่านเพิ่มเติม

โครงการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงดูแล รักษาเครื่องมือแพทย์ และคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรค Long - Covid สำหรับชุมชนในจังหวัดนครนายก
วันที่ 20 เมษายน 2567 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงดูแล รักษาเครื่องมือแพทย์ และคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรค Long - Covid สำหรับชุมชนในจังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง กับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน รองคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์ "
อ่านเพิ่มเติม

Clinical Evaluation for Medical Devices
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical Evaluation for Medical Devices” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนวัตกรและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ Clinical Evaluation ตาม EU MDR (2017/745), ASEAN MDD, MEDDEV 2.7/1 Rev.4 และ MDCG 2020-5 และ MDCG 2020-6ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถานที่ ณ ห้อง 4-301 ตึก 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤษภาคม 2567 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้ประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 250% Link สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม https://shorturl.at/boyBF ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณณัฐชนัน (มุก) โทร 0871346855 อีเมล natchanan.pitak@gmail.com
อ่านเพิ่มเติม

ค่ายอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 19
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ค่ายอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 19 โดย ชมรมเครื่องมือแพทย์ RSU เพื่อสังคม - วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมศิษย์เก่าพบน้องศิษย์ปัจจุบันสานสัมพันธ์ครอบครัว BME-RSU นำโดย รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้น คณบดีและคณาจารย์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม

ชมรมเครื่องมือแพทย์ RSU เพื่อสังคม - วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ออกหน่วยบริการวิชาการ บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ชมรมเครื่องมือแพทย์ RSU เพื่อสังคม - วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกหน่วยบริการวิชาการ บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดงานเลี้ยงแสดงความกตเวทิตาจิตแด่ "รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์"
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์ ได้เสียสละปัญญาและประสบการณ์ทุกด้านจากญี่ปุ่น , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งแรงกายและแรงใจมาร่วมพัฒนาตั้งแต่เป็นสาขาวิชาจนกลายเป็นวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านมากมายในปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม

BMERSU-Innovation&Job Fair 2024
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดงานวัน BMERSU Innovation & Job Fair 2024 โดยมีนพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 การวัดYLO และ PLO รวมทั้งมีองค์กรทางด้านBMEภาครัฐและเอกชนคับคั่งมานั่งรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกว่าที่บัณฑิตBMERSUเข้าทำงาน
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Prof. Dr. Kent Salomonsson,Head of Research Virtual Manufacturing Processes,School of Engineering Science,University of SKOVDE,Sweden
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร
12/07/66 ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลในเครือสมิติเวชจำนวน50คนเข้ามาดูงานแนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคณะพยาบาล ม.รังสิต
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักเรียนมาศึกษาดูงาน
13/07/66 ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.