ข่าวสาร ปีการศึกษา 2565

ประกาศสภาวิศวกร
ประกาศสภาวิศวกรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์) พ.ศ. 2566
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นันทชัย ทองแป้น ได้รับรางวัลดีเด่น จากการเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริหารจัดการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือทางวิชาการ
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.รังสิต และ บ.โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือพัฒนางานวิชาการด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการวิชาการร่วมกับ ศูนย์ N&B RSU Inno Tech and Wellness การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพและด้านสนับสนุนการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนายปรีชัย ธารนิทัศน์ Managing Director บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยนายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ณ ห้อง 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

งานประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
วันนักประดิษฐ์ 2566 (Thailand Inventor Day 2023) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ------------------------- วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าไปประกวดผลงานนวัตกรรม ทั้งหมด 4 โครงงาน และได้รับรางวัลทั้ง 4 โครงงาน ดังนี้ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , รางวัลเหรียญทอง , รางวัล Popular Vote 2023 โครงงาน "ผิวหนังเทียมที่ทำจากเจลาตินเมทาคริโลอิลและเซลล์ต้นกำเนิดผสมโกรทแฟคเตอร์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ชีวภาพสามมิติสำหรับการรักษาแผล" ผู้จัดทำโครงงาน : กิติพงษ์ ปาสาณพงศ์ , นพวรรณ เจริญพานิช , ดนุพัฒน์ วิไลรัตนาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง , ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล , รศ.ดร.เภสัชกรหญิงฤดี เหมสถาปัตย์ , รศ.ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ รางวัลเหรียญเงิน โครงงาน "แผ่นกรองเมมเบรนเส้นใยนาโนพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่พิมพ์ด้วยโมเลกุลคอมโพสิตกับกราฟีนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในการดักจับโปรตีน" ผู้จัดทำโครงงาน : อนุชาญ พนักศรี , รัญศิตา ขวัญชื่น , แพรวา ทองศรี อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง , ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล โครงงาน "เครื่องรักษาภาวะการขาดวิตามินดีด้วยแสง" ผู้จัดทำโครงงาน : กุลธิดา โอชารส , จันทกานติ์ ศรีชมทา อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ปรียา อนุพงศ์องอาจ , ผศ.ธวัช แก้วกัณฑ์ โครงงาน "เครื่องวัดความเข้มของรังสียูวี" ผู้จัดทำโครงงาน : จารุพัฒน์ สำแดง , กีรติกร กัลพัตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ปรียา อนุพงศ์องอาจ , ผศ.ธวัช แก้วกัณฑ์
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี
วันพฤหัส ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น 3 ห้อง 334 อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนมอบ “อนุสิทธิบัตร” ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบหนีบที่ปลายนิ้ว” ให้กับ รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ ผศ.ธวัช แก้วกัณฑ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี
28 เมษายน 2566 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน รองคณบดีกิตติคุณได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565จัดโดยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบริการรถสองแถวสำหรับรับ-ส่งนักศึกษา
ต้อนรับเปิดเทอม ตั้งเเต่ 12 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบริการรถสองแถวสำหรับรับ-ส่งนักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงและลงที่สถานีรถไฟฟ้าหลักหก (ม.รังสิต) โดยจะมีรถสองแถวให้บริการรับ-ส่ง ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันจันทร์-ศุกร์ (*ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ใน 2 ช่วงเวลา คือ - (ช่วงเช้า) 07.30-09.30 น. - (ช่วงบ่าย) 15.00-17.30 น. จุดจอดรถสองแถว: บริเวณริมบึงน้ำก่อนขึ้นสะพานเชื่อมทางเดินรถไฟฟ้า และบริเวณหน้า ม.รังสิต Free Shuttle Bus From/To Red Line Sky Train Monday - Friday 7:30-9:30 and 15:00-17:30 Start from 12 June onwards
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสวัสดิการสุขภาพ
วันนี้เรามีข้อมูลสวัสดิการสุขภาพดี ๆ จากสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีบริการดังนี้ - คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต - งานประกันอุบัติเหตุ - คลินิกให้บริการทางจิตวิทยา โดยคลินิกให้บริการทางจิตวิทยาของเรามีทั้งบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและบริการช่วยเลิกบุหรี่ ในช่วงเวลาของการเริ่มปรับตัว ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตสำหรับน้องใหม่ ความเครียดและความรู้สึกไม่สบายใจอาจเกิดขึ้นได้เป็นปกติ สามารถเข้ามาพักใจ พูดคุยปรึกษากับนักจิตวิทยาได้ทุกเมื่อ (มีทั้งแบบออนไลน์และแบบพบหน้า) คลินิกของเราพร้อมให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร
12/07/66 ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลในเครือสมิติเวชจำนวน50คนเข้ามาดูงานแนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคณะพยาบาล ม.รังสิต
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักเรียนมาศึกษาดูงาน
13/07/66 ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.