ขอแสดงความยินดี

 
วันพฤหัส ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ ตึก 5 ชั้น 3 ห้อง 334 อาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนมอบ “อนุสิทธิบัตร” ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบหนีบที่ปลายนิ้ว” ให้กับ รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ ผศ.ธวัช แก้วกัณฑ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

https://www.facebook.com/photo/?fbid=692193595736045&set=a.547046780250728ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.