พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ

 
เพื่อพัฒนาและผลักดันต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางกาแพทย์ที่มีศักยภาพให้สามารถเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและการบริการเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากการต่อยอดไปสู่การผลิตการทดสอบหรือขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYYNLe1Ggjsad5jztsDo4x0Q06tgA24K053gS1GTwLdBF66w/viewform?pli=1ติดต่อเรา

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก เมือง ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

0-2997-2200-30 ต่อ 1428, 1486, 1452, 1506

bmersu@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© College of Biomedical Engineering Rangsit University. All Rights Reserved.